Wymagane dokumenty

 

 Podstawy sporządzenia kosztorysu stanowią niezbędne informacje i dokumenty:

 

 

 

  • Sprecyzowany zakres rzeczowy robót – szczegółowy opis robót
  • Dokumentacja projektowa (projekt budowlany z opisami i rysunkami)
  • Przedmiar robót (opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, opracowany przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej), lub
  • Obmiar robót (opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, z podaniem ilości jednostek obmiarowych robót, opracowany po wykonaniu robót na podstawie książki obmiaru)
  • Protokół ustalenia danych wyjściowych (ustalone przez zamawiającego dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej, a mające wpływ na wysokość ceny kosztorysowej)
  • Jednostkowe nakłady rzeczowe – nakłady rzeczowe czynników produkcji: robocizny (R), materiałów (M) oraz pracy sprzętu i środków transportu technologicznego (S), ujęte w katalogach lub ustalone na podstawie analizy indywidualnej
  • Wielkość zysku kalkulacyjnego określona przez wykonawcę robót